Bảo vệ quyền riêng tư của người dùng

Xonxen Shop coi trọng việc bảo mật an toàn thông tin cá nhân khách hàng. Bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của khách hàng khi sử dụng trang web sẽ được bảo mật hoàn toàn tuyệt đối với cam kết sẽ không chuyển tên, địa chỉ, email hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào khác của bạn cho bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn. Đồng thời không tiết lộ công khai thông tin cá nhân của bạn trên mạng xã hội.

*Phạm vi áp dụng:

Việc thu thập thông tin chỉ dành cho việc trang web này thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn chứ không áp dụng cho các công ty hoặc cá nhân khác không thuộc sở hữu kiểm soát.

Vui lòng xem xét và đồng ý với tất cả các điều khoản được liệt kê trong chính sách bảo mật này trước khi sử dụng các dịch vụ của trang web.

Thank you for spending time with me ❤️- XONXEN SHOP